West System 101 Mini pack epoksi smola

37,50 

West System 101 Mini pack je priročen komplet epoksi smole za mala popravila doma, v delavnici ali na plovilih in kamperjih. Lahko ga uporabljamo na lesu, kovinah, kamnu in betonu ter za izdelavo in popravilo plastičnih kompozitnih materialov.

Opis

West System 101 Mini pack je priročen komplet epoksi smole za mala popravila doma, v delavnici ali na plovilih in kamperjih. Lahko ga uporabljamo na lesu, kovinah, kamnu in betonu ter za izdelavo in popravilo plastičnih kompozitnih materialov. Mini pack 101 vsebuje:

  • 250g 105 Epoksi smola
  • 50g 205 hitri trdilec
  • polnilo 403 z mikrovlakni za ojačevanje
  • polnilo 407 nizke gostote za kitanje
  • 2 brizgalki za doziranje
  • 2 mešalni palici za aplikacijo
  • čopič
  • zaščitne rokavice
  • navodila

 

 

WEST SYSTEM 105 RESIN

UFI: QK80-X0Q6-G00G-6R9G

Pozor. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči. Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: bis-[4-(2,3-epoksipropoksi)fenil]propan; Formaldehyde, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane and phenol

Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščito za oči, zaščito za obraz, zaščitne rokavice. PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

 

WEST SYSTEM 205 HARDENER

UFI: 0N80-F0DK-T000-V2VJ

Nevarno. Zdravju škodljivo pri zaužitju ali v stiku s kožo. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Sum povzročitve genetskih okvar. Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vsebuje: fenol; karbolna kislina; monohidroksibenzen; fenilalkohol; 3,6-diazaoktanetilendiamin; trietilentetramin; 3,6,9-triazaundekametilendiamin; tetraetilenpentamin; Formaldehyde, oligomeric reaction products with phenol and triethylenetetramine

Hraniti zunaj dosega otrok. Preprečiti sproščanje v okolje. Nositi zaščitne rokavice, zaščito za oči, zaščito za obraz. PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho. PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi, regionalnim, nacionalnimi in/ali mednarodnimi predpisi na zbirni točki za nevarne ali posebne odpadke.

Prodajalec: TRAMONTANA LINE d.o.o. Tesovnikova 88, Ljubljana, Tel: 01 568 37 32